Thông tin chi tiết Phó Hiệu Trường "Hà Cát Nhã"
Hà Cát Nhã
Họ và tên Hà Cát Nhã
Ngày sinh 30/11/2017
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu Trường
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0982569225
Thư điện tử
Mạng xã hội